ERAKUNDEEN KONSTELAZIOAK  - CONSTELACIONES ORGANIZACIONALES

CLOWN-A ETA ERAKUNDEEN KONSTELAZIOAK

CLOWN Y CONSTELACIONES ORGANIZACIONALES

Erakundeen konstelazioen bidez, zailtasuneko kontakizunei buruzko lanarekin ikasketarako gunea sortuko dugu parte hartu duten pertsonek emandako erakunde mailako testuinguruaren baitan.

Konstelazio batean lantzen diren egoerek giro trinkoa eragin dezakete; hori dela eta, clown kodean egindako lanak desdramatizatzen, ezkutuko aurreiritziak erakusten, estalitako emozioak adierazten, isildutakoa izendatzen eta itxuraz hutsala denari garrantzia ematen laguntzen du.

Komikotasuna bilatzeko bidaia zoragarria gurekin batera egitea proposatzen dizuegu, clown eran bat-batean jarduteak konstelazioekin komunean duen guztia lotuta.

A través de las constelaciones organizacionales generararemos un espacio de aprendizaje con el trabajo sobre relatos de dificultad en el contexto organizacional aportados por las personas participantes.

Las situaciones que se abordan en una constelación pueden generar un clima denso, por lo que el trabajo en código clown facilita desdramatizar, mostrar prejuicios ocultos, expresar emociones latentes, nombrar lo silenciado, y dar relevancia a lo aparentemente nimio.

Os proponemos acompañarnos en el apasionante viaje de la búsqueda de la propia comicidad, relacionando aquello que la repentización clown tiene en común con las constelaciones.

HAUETARAKO BALIOKO DU

Ikastaro honen helburua, batez ere, desdramatizatzea da. Kontzientzia hartzea ere dibertigarria izan daiteke. Sendatzea jai bihur daiteke. Hori bai; bidaia honetarako beharrezkoa da norberaren buruaz barre egiteko borondate irmoa.

SERVIRÁ PARA

El objetivo de este curso es ante todo, desdramatizar. Tomar conciencia puede ser también divertido. Sanar puede ser una fiesta. Eso sí, este viaje precisa de una decidida voluntad de reirse de sí.

METODOLOGIA

Erakunde mailako konstelazioak clown antzerkiarekin bateratuko ditugu.

Erakunde mailako konstelazioek erakundeetako ezkutuko dinamikak erakusten dituzte eta hausnarketarako eta aldaketarako esparrua sortzen dute. Gizarte mailako erakundeak hobetzeko eta garatzeko tresna bikaina dira.

Beroketa fisikoko eta emozionaleko ariketak ere egingo ditugu; erakunde mailak konstelazioetan bizitakoaren inguruko atzeraelikadurako eta inprobisazioko denborak dira clown kodearen inguruko alderdi teknikoak askatzera bideratuko gaituztenak.

METODOLOGÍA

Se combinarán las constelaciones organizacionales con teatro clown.

Las constelaciones organizacionales revelan dinámicas ocultas en las organizaciones y crean un espacio para la reflexión y el cambio. Son una gran herramienta para la mejora y el desarrollo de las organizaciones sociales

Realizaremos también ejercicios de calentamiento físico y emocional, tiempos de improvisación y tiempos de retroalimentación sobre lo vivido en las constelaciones organizacionales, que dan pie a desgranar diferentes aspectos técnicos sobre el código clown.

BIDERATZAILEAK

Katia del Rivero. Aholkulari sistemikoa, coach eta giza prozesuen bideratzailea.

Virginia Imaz. Pailazo profesionala eta Oihulari Klown antzerki taldearen sortzailea.

FACILITADORAS

foto Katia del Rivero. Consultora sistémica, coach y facilitadora de procesos humanos

 

foto Virginia Imaz. Payasa profesional y fundadora del grupo de teatro Oihulari Klown.

TOKIA

Flakos´Danza. Jon Arrospide kalea 11, 5. solairua 2. L. Bilbao.

LUGAR

Flakos´Danza. C/ Jon Arrospide nº11, 5 planta 2ºL. Bilbao.

EGUNA ETA ORDUTEGIA

Data: Maiatzaren 9an, astelehena, eta 10ean, asteartea.
Ordutegia: 9:00etatik 14:00etara eta 15:00etatik 17:00etara.

FECHA Y HORARIO

Fecha y horario: lunes 9 y martes 10 de mayo.
Horario: 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00.

IZENA EMATEKO

Datu pertsonalak eman behar dira: izena, bi abizenak, NAN, helbidea eta harremanetarako telefonoa. Telefono bidez 944 009 999 zenbakian (María Carrascalengatik galdetu) edo posta elektronikoaren bitartez: formacionabierta@fundacionede.org

INSCRIPCIÓN

Facilitando los datos personales; nombre, dos apellidos, DNI, dirección y teléfono de contacto. Por teléfono en el 944 009 999 (preguntando por María Carrascal) ó por email: formacionabierta@fundacionede.org

PREZIOA

Prezioa: 140€.
Ordaintzeko modua: BBKko kontu honetan sartuko da dirua: 2095 0002 60 91 04008793

PRECIO

Precio: 140€.
Forma de pago: Ingreso bancario en la siguiente cuenta de la BBK: 2095 0002 60 91 04008793

 

 

berrikuntza eta kreatibitatea - innovación y creatividad