EDE Fundazioa

Aldaketa erakundeetan:
begirada sistemikoa

El cambio en las organizaciones: una mirada sistémica

Zerk geldiarazten ditu guk bultzatu nahi ditugun aldaketak? Nola inplika ditzakegu pertsonak aldaketan? zergatik beti pertsona gutxi batzuek egin behar ditugu aldaketak? nondik hasten da aldaketa-prozesu bat? nola jakin dezaket aldaketa bide onetik doan?


Taldeak, mailak, prozesuak fitxa bizigabeak izango balira bezala mugitu nahi ditugu, eta askotan, hasieran mugiarazi gintuen horma berarekin egiten dugu topo.

¿Qué frena los cambios que queremos impulsar? ¿cómo podemos implicar a las personas en los cambios? ¿por qué somos siempre unas pocas personas las que tenemos que iniciar los cambios? ¿por dónde empezar un proceso de cambio? ¿cómo puedo saber si el cambio va por buen camino?

Pretendemos mover los equipos, niveles, procesos como si fueran fichas inanimadas y a menudo nos encontramos con el mismo muro que nos hizo comenzar a movernos.

Programa

Programa

Gure testuinguruak ulertzeko eta jasotzeko beste modu batean murgilketa pertsonaleko eta kolektiboko esperientzia txiki bat planteatzen dugu. 3 dimentsiotako betaurrekoak jarri eta paperek bolumena hartuko balute bezala. Pertsonen, taldeen eta proiektuen propietateak ziruditen ezaugarriak testuinguru zabalago batean ulertzea; bertan, alor erlazionalek, zirkularitateak eta sistemaren beharrek ia-ia azal ezin daitezkeen egoerak azaltzen dituzte.

Eta zertarako ikuspegi berri hau? Aurrekoa osatzeko, aukerak zabaltzeko, erabakiak informazio gehiagorekin hartzeko, erakunde batean bizirauteko...

Planteamos una pequeña experiencia de inmersión personal y colectiva en otra manera de entender y percibir nuestros contextos. Como si nos pusiéramos unas gafas de 3 dimensiones y los papeles cobrarán volumen. Entender características que parecían propiedad de personas, equipos y proyectos en un contexto más amplio dónde los aspectos relacionales, la circularidad, las necesidades del sistema explican situaciones casi inexplicables.

Y ¿para qué esta nueva visión? Para complementar la anterior, para ampliar horizontes, para tomar decisiones con más información, para sobrevivir en una organización,…

Metodología

Metodología

Sistemen eta beste diziplinen teoria orokorraren azalpen teoriko eta praktikoa, eta tresnak errealitatea ulertzeko modu honekin sintonian.

Ariketa praktikoak pertsona parte-hartzaileek agerian jarritako egoera errealei buruzko ñabardura eta material desberdinekin.

Explicación teórica y practica de la teoría general de sistemas y otras disciplinas y herramientas en sintonía con esta manera de entender la realidad.

Ejercicios prácticos con diferentes matices y materiales sobre situaciones reales expuestas por parte de las personas participantes.

Bideratzaileak

Facilitadores

Asier Gallastegi Fullaondo
Hezitzailea, terapeuta sistemikoa eta gainbegiratzailea/coach. Pertsonen, familien eta erakundeen aldaketa-prozesuetan laguntzen du, pentsamendu sistemikotik abiatuta.
Asier Gallastegi Fullaondo
foto Gallastegi FullaondoEducador, terapeuta sistémico y supervisor/coach. Acompaña procesos de cambio en personas, familias y organizaciones desde el pensamiento sistémico. korapilatzen.wordpress.com
Enrique Sacanell Berrueco
Ikaskuntza bideratzailea eta kontsultore independentea garapen estrategikoan, politika publikoan, aldaketaren kudeaketan, kudeaketako kalitate-sisteman eta errendimendu altuko ekipoen garapenean.
Enrique Sacanell Berrueco
foto Enrique Sacanell BerruecoFacilitador del aprendizaje y consultor independiente en desarrollo estratégico, políticas públicas, gestión del cambio, sistemas de calidad en la gestión y desarrollo de equipos de alto rendimiento. enriquesacanell.blogspot.com

Datak eta ordutegia

Fechas y horario

Ekainaren 7an, asteartea, 9.30etatik 14.00etara eta 15.30etatik 18.30etara

Martes 7 de junio de 9.30 a 14.00 y de 15.30 a 18.30

Tokia

Lugar

boluntako lokaletan (Ronda kalea z/g, 5 zenbakiaren aurrean). Bilbo 48005

bolunta (c/ Ronda s/n en frente del nº 5). Bilbao 48005

Izena emateko

Inscripción

Norberaren datuak eman beharko dira: izena, bi abizen, NAN, helbidea eta harremanetarako telefonoa. Horretarako, 944009999 / 615759154 telefonoetara deitu (María Carrascal) edo e-posta bidali (mcarrascal@fundacionede.org).

Prezioa: 90 €
Ordaintzeko modua: Honako kontu honetan egin behar da diru-sarrera: BBK: 2095 0002 60 91 04008793

Facilitando los datos personales; nombre, dos apellidos, DNI, dirección y teléfono de contacto. Por teléfono en el 944009999 / 615759154 (preguntando por María Carrascal) o por email (mcarrascal@fundacionede.org).

Precio: 90€
Forma de pago: Ingreso bancario en la siguiente cuenta de la BBK: 2095 0002 60 91 04008793

EDE Fundazioa