Prestakuntza
Hirugarren Sektoreko
Erakundeentzat 2. edizioa
Formación para
Entidades del Tercer
Sector 2ª edición
Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak, sarean lan egiteko eta gizarte berrikuntzarako.
Sarritan sentitzen dugu honako esaldi hau egia dela: “Bakarrik ezin dugu”. Krisi ekonomikoak bereziki eragiten digu hirugarren sektoreak lantzen dituen taldeoi eta, halaber, sektore horretan gauden pertsonen erantzuteko gaitasunari ere eragiten dio.
Testuinguru honetan, berrikuntza soziala aukera bat da. Aukera hori gure esparruan lankidetza handiagoa eragiten duten harreman sozial berriak sortzeko eta erakundeen arteko sareak sortzeko gaitasunean islatzen da, baita partaidetza sozialaren aldeko gure apustuaren gaurkotzean ere.
Sormena, sinergiak eta informazioaren teknologiak geroz eta tresna beharrezkoagoak dira gure gizartearen erronkei aurre egiteko.
Horrez gainera, komunikaziorako forma irekiek faboratutako gizarte mugimenduko esperientzia horizontalenek eta autoantolatuenek erakusten digute lankidetzarako balioek bizitasuna hartzen dutela, topalekuak eratuz.
Elkartekintza sarean: prestakuntza proposamena, bigarren edizioa.
Elkartekintza sarean 2.0 hirugarren sektorean Informazioaren Gizartea sustatzeko proiektu bat da. Eusko Jaurlaritzako Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailak eta Enplegua eta Gizarte Gaietako Sailak bultzatzen dute, KZgunea telezentroen sarearen laguntzarekin.Ikus elkartekintzasarean.wordpress.com.
2011n, lehenengo prestakuntza esperientzia betan egin ondoren, bigarren aldi honetan, esku-hartze sozialaren arloa lantzen duten gizarte erakundeetarako prestakuntza proposamen batekin itzuli gara.
Oraingo edizioak aurrekoa berrituko du: antzekoa izango da, baina zenbait egokitzapen egin dira eskaintza hobetzeko, aurrez aurreko topaketa gehiago egingo dira, zenbait tresna erabiltzeko gaitasunak eskuratzeari arreta gehiago jarriko zaio, jardunbide egokiak gehiago landuko dira eta erakunde bakoitzaren benetako lanei arreta gehiago eskainiko zaie.
Aldi berean, eta prestakuntza formatu ireki batekin zabaldu ahal izateko, bi jarduera paralelo antolatu ditugu.
Prestakuntza proposamenaren xehetasunak.
Lan horretatik abiatuta, ibilbide bat diseinatu dugu gogoeta egiteko eta gehiago ikasteko bestelako testuinguru batean nola jokatu jakiteari buruz, Internetek, lankidetzako tresnek eta sare sozialek eskaintzen dizkiguten aukera geroz eta gehiagoren baitan.
Tecnologías de la información
y la comunicación para
el trabajo en red y
la innovación social.
Sentimos, no pocas veces, la certeza expresada en la frase; “en soledad no podemos”. La situación de crisis económica nos toca especialmente a los colectivos con los que trabaja el tercer sector y afecta también a la capacidad de respuesta de las personas que estamos en él.
En este contexto, la innovación social representa una oportunidad, que se expresa en nuestro ámbito en la capacidad de producir nuevas relaciones sociales más colaborativas, de tejer redes entre entidades y una actualización de nuestra apuesta por la participación social.
La creatividad, las sinergias y las tecnologías de la información son herramientas cada vez más indispensables para afrontar los retos de nuestra sociedad.
Además, las experiencias de movilización social más horizontales y autoorganizadas, favorecidas por las formas abiertas de comunicación, nos muestran que los valores por la colaboración recobran su vitalidad, vertebrando lugares de encuentro.
Elkartekintza sarean: propuesta formativa segunda edición.
Elkartekintza sarean 2.0 es un proyecto de promoción de la Sociedad de la Información hacia el tercer sector, impulsada desde los Departamentos de Industria, Innovación, Comercio y Turismo y de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, con la colaboración de la red de telecentros KZgunea. Ver elkartekintzasarean.wordpress.com.
Tras la primera experiencia formativa en 2011 en beta permanente, en una segunda edición volvemos con una propuesta formativa para las entidades sociales de intervención social.
Esta edición renueva la anterior, similar con algunos ajustes que buscan mejorar la oferta, con más encuentros presenciales, más atención a la adquisición de competencias en el uso de algunas herramientas, más conexión con buenas prácticas y más hincapié en tareas de la realidad de cada organización.
A la par y para poder ampliar la formación con un formato abierto, se han incorporado dos actividades paralelas.
Detalles de la propuesta
formativa.
Partiendo de este trabajo hemos diseñado un itinerario para reflexionar y aprender más sobre cómo actuar en un contexto diferente, dentro de las posibilidades crecientes que nos ofrece internet, las herramientas colaborativas y las redes sociales.
Hartzaileak: EAEko esku-hartze sozialeko irabazi asmorik gabeko erakundeetako boluntarioak edo profesionalak.
Iraupena: Guztira, 100 prestakuntza ordu.
70 ordu online (teoriko-praktikoak), 12 astean.
30 ordu aurrez aurre.
Prezioa: 120 euro matrikulatzeagatik. (Erakunde beretik beste matrikula bat eginez gero, bigarrenak 90 euro).
Harreman.: mgutierrez@fundacionede.org
tlf. 688 806 298
Izen ematea: 09/20 (Plazak mugatuak dira).
Dirigido a: personas voluntarias o profesionales de entidades sin ánimo de lucro de intervención social de la CAV.
Duración: 100 horas de formación en total.
70 h. online (teórico-prácticas) en 12 semanas.
30 h. presenciales
Precio: 120 euros de matricula.
(Segunda matricula de misma entidad
90 euros).
Contacto: mgutierrez@fundacionede.org
tlf. 688 806 298
Inscripción: 20/09 (Las plazas son limitadas).
Edukiak & datak.
Contenidos & fechas.
Aurrez aurrekoa (14 ordu)
Presencial (14 horas)
Sinergiak eta teknologiak parte hartze sozialerako. Urriak 5 ostirala, eta 6 larunbata.
Sinergias y Tecnologías para la participación social.Vviernes 5 y sábado 6 de octubre.
Fernando de la Riva del CRAC
atal bakoitzerako:
Aurrez aurrekoa (3 ordu 1. astelehenean, 16:00-19:00.)
Online (3 aste)
por cada módulo:
Presencial (3 h. el primer lunes,
16:00 - 19:00)
Online (3 semanas)
Erakunde irekiak.
10/15 - 10/28
Organizaciones abiertas.
15/10 - 28/10
David Sánchez Bote
Software librea eta lizentzia irekiak.
10/29 - 11/11
Software libre y licencias abiertas.
29/10 - 11/11
Dani Gutierrez
Herritar digitalak.
11/12 - 11/25
Ciudadanía digital.
12/11 - 25/11
Lorena Fernández
Informazioaren kudeaketa.
11/26 - 12/9
Gestión de la información.
26/11 - 9/12
Javier Leiva
Tresnei buruzko moduluak
Píldoras herramientas
KZgunea sareko zentroekin lankidetzan egingo dira, hiru lurralde historikoetan, eta prestakuntzan parte hartzen ari diren erakundeetako beste pertsona batzuek ere parte hartu ahal izango dute.
Google docs (urria) / Twitter (azaroa) / Facebook (azaroa) / Monitorizazioa, bideratzailea: Arantxa Sainz de Murieta (azaroa)/ Bideokonferentzia (abendua).
En colaboración con los centros de la red KZgunea en los tres territorios históricos y abiertas a otras personas de las entidades participantes en la formación.
Google docs (oct.) / Twitter (nov.) /
Facebook (nov.) Monitorización: facilitado por Arantxa Sainz de Murieta (nov.) /
Videoconferencia (dic.)
Azken topaketa
(abend. 14an, 9:30etik 14:30ak arte.)
Encuentro final
(14 de diciembre de 9:30 a 14:30)
Prestakuntzan abian jarritako estrategiak eta beste esperientzia interesgarri batzuk partekatuko ditugu.
Compartiremos estrategias puestas en marcha durante la formación y otras experiencias de interés.
Doako jarduera paraleloak
Actividades paralelas gratuitas
Gizarte berrikuntzarako komunikazioari buruzko lantegi irekia. Izena aparte eman behar da, baina nahitaezkoa da.
6/22 (5 ordu).
Taller abierto de comunicación para la innovación social. Inscripción independiente, pero necesaria.
22/6 (5 h.)
Ricardo Antón de Amasté
Forum antzokia: “Gizarte hezitzailea Alaskan”. Izena aparte eman behar da, baina nahitaezkoa da. 12/14 (20:00)
Teatro Forum: “Educador Social en Alaska”. Inscripción independiente, pero necesaria.
14/12 (20:00)
Los Sánchez
Oharra:
Nota:
Aurrez aurreko topaketak Bilboko Alde Zaharreko Erronda kaleko bolunta aretoan egingo dira. Tresnei buruzko moduluak, berriz, KZgunea sareak hiru probintzietan dituen zentroetan egingo dira.
Los encuentros presenciales se realizarán principalmente en los locales de bolunta en la calle Ronda del Casco Viejo de Bilbao. Los módulos de herramientas en los centros de la red KZgunea de las tres provincias.