Mezua ezin baduzu ondo ikusi egin klik hemen / Si no puedes ver correctamente este mensaje pincha aquí
trebakuntza edefundazioa formación  

Harreman esanguratsuak sortzea, Esku-hartze Sozialeko testuinguruetan

Generar relaciones significativas en contextos de Intervención Social

moodle moodle

“Beti pentsatu izan dut zeruak arazoak sortu zituela, eta infernuak, berriz, konponbideak. Arazoek astindu egiten gaituzte, gaizki tratatzen gaituzte, nahasi egiten gaituzte, sutan jartzen gaituzte. Bada, desoreka osasuntsua, arazoen bidez espezie guztiek eboluzionatzen baitute; konponbideen bidez, ostera, harri bihurtzen dira, eta desagertu. Kasualitatea al da gogoratzen dugun krimen txarrena “konponbidea” eta “amaiera” deitzen zela?”

“Siempre he pensado que el cielo había inventado los problemas y el infierno las soluciones. Los problemas nos zarandean, nos maltratan, nos desconciertan, nos hacen salir de nosotros mismos. Saludable desequilibrio, ya que por los problemas todas las especies evolucionan y se petrifican y extinguen por las soluciones. ¿Es una casualidad que el peor crimen que recordamos se llamó “solución” y “final”?“

Amin Maalouf
“Lehenengo mendea, Beatricen ostean”
Amin Maalouf
“El primer siglo después de Beatrice”
Gogoeta hori lantzen ari naiz aspalditik (bai eta lagun eta erakunde asko ere), eta uste dut (uste dugu), giltzarria izan daitekeela esku-hartzearen une zehatz honetan. Esta es una reflexión con la que llevo tiempo trabajando (en la misma línea que un gran número de personas y organizaciones) y que creo (y creemos) que puede ser central en este momento concreto de la intervención.
Prestazio sozial askoko eta kalitate handiko zerbitzu-sistemak sortzeko gai izan gara. Horrekin batera, antzemandako arazo sozial askori erantzun antolatua emateko gai izan gara. Hemos sido capaces de generar sistemas de servicios de gran calidad y con un gran número de prestaciones sociales. Hemos sido capaces de articular respuestas a un gran número de problemas sociales que habíamos detectado.
Halere, azken hamarkadetan, kudeaketaren exijentzien hazkundeak, zerbitzuen estandarizazioak, arretaren homologazioak eta protokolarizazioak, eta abarrek, batzuetan, benetako zentzu-eta gaitasunen galera ekarri dute harreman esanguratsuak sortzerakoan. Bada, lantzean behin, esku-hartze sozialaren egungo egoerak honako galderak eragiten dizkigu: Sin embargo, a lo largo de estas últimas décadas, el aumento de las exigencias de la gestión, la estandarización de los servicios, la homologación y protocolarización de la atención, etc... ha significado, en ocasiones, una verdadera pérdida de sentido y de capacidad para generar relaciones significativas. A veces la situación de la intervención social en la actualidad nos lleva a preguntarnos:
  • Batzuetan, ez al dugu bestearekiko gertutasuna galdu? batzuetan, ez al dugu gure zerbitzuak jaso dituzten pertsonekin eta beste kolektibo batzuekin elkartzeko gaitasuna galdu?
  • Batzuetan, egun, ez al gaude pertsonengandik urrunago, gure eraldaketa sozialerako zerbitzuak sortu genituenean baino?
  • ¿No hemos perdido, en ocasiones, la cercanía al otro/a?, ¿No hemos perdido, a veces, la capacidad para encontrarnos con él/ella otro/a y con otras personas y colectivos para los que en teoría hemos generado tantos servicios?
  • ¿No estamos, a veces, más lejos hoy de las personas que cuando iniciamos nuestros proyectos de transformación social?

Helburuak

Objetivos

  • Lan egiten dugun zerbitzu eta proiektuen ahalmen erlazionalari buruzko analisian sakontzea. Noraino dira gure zerbitzuak topaketarako guneak, harreman esanguratsuak sortzeko lekuak al dira?
  • Jarduteko ildoak eta tresnak ematea eta modu bateratuan bilatzea, lotura esanguratsuak dituzten guneak sortzeko.
  • Esku-hartzerako esparru bat ematea eta jardunbide egokiak partekatzea, esku-hartzeko praktika ezberdinen kontrastea sustatuz (posible egitea hainbat esparrutatik), ikuspegi beretik edo harreman-ikuspegitik abiatuta.
  • Profundizar en análisis sobre la capacidad relacional de los servicios y proyectos en los que trabajamos. ¿Hasta qué punto son nuestros servicios espacios de encuentro, lugares que generan relaciones significativas?
  • Facilitar y buscar conjuntamente líneas de actuación y herramientas para fomentar la generación de espacios de vinculación significativa.
  • Facilitar un marco concreto de intervención y compartir buenas prácticas promoviendo el contraste con diferentes prácticas intervención (hacer posible desde diferentes ámbitos) desde una misma perspectiva o enfoque relacional.

Edukiak

Contenidos

Lotura esanguratsuak lortzea da gure xedea, hau da, harreman eraldatzaileak abiatzea esku-hartze sozialaren ikuspegitik. Queremos poner el foco en la capacidad para generar vínculos significativos, relaciones transformadoras desde la intervención social.
Prestakuntzaren edukia bikoitza da, batetik, praktikari buruzko gogoeta eskaintzen saiatuko gara; horretarako ondoko galdera egingo dugu: Lan egiten dugun pertsonekin lotura esanguratsuak sortzeko gai al gara? Bestetik, gero eta konplexuagoa eta kontrakoagoa den testuinguru baten aurrean, espazio hauek sortzeko (edo sortzen jarraitzeko) erabilitako bide eta tresnen inguruan gogoeta egingo dugu. Zein bide eta tresnek lagunduko digute harreman esanguratsudun espazioak sortzen jarraitzeko? El contenido de la formación es doble, por un lado, trataremos de ofrecer una reflexión sobre la propia práctica en torno a la pregunta: ¿Estamos siendo de verdad capaces de generar vínculos significativos con las personas con las que trabajamos? Por otro, reflexionaremos sobre los caminos y herramientas para generar (o seguir generando) estos espacios ante un contexto cada vez más complejo y a contracorriente. ¿Cuáles pueden ser los caminos y las herramientas y procesos que nos ayuden a seguir generando espacios de relación significativa?

Metodologia

Metodología

Esparru teoriko batetik (baina hori ere ahaztu gabe), edo tresna konkretuetatik (horiek ere izango dira) harago, prestakuntza honek gogoeta bateraturako gune izan nahi du, bai eta erakunde eta pertsonentzako topaleku ere; izan ere, pertsona eta erakunde horientzako unerik onena da esku-hartzeko eredu erlazional bat defendatzeko, zeinak ahalmena izango duen topagune esanguratsuak sortzeko, emaitzen, portzentajeen, protokoloen eta adierazleen gainetik. Más allá de ofrecer un marco teórico (que también) o herramientas concretas (que también las habrá), esta formación quiere ser un espacio de reflexión conjunta y de encuentro de personas y organizaciones, que creen y creemos que hoy es el mejor momento para defender un modelo relacional de intervención que sea capaz de generar encuentros significativos por encina de los resultados, porcentajes, protocolos o indicadores.
Erantzunak sortzeko gune bat baino (bilaketan erantzun batzuk aurkituko ditugu arren), galdera berriak egiteko lekua da, batez ere, begirada eta praktika berriak eskaintzeko ahalmena duten galderak. Más que un espacio de generación de respuestas (en la búsqueda algunas vamos encontrando) se plantea como un lugar de generación de nuevas preguntas, y sobre todo de preguntas que sean capaces de ofrecer nuevas miradas y practicas.
Irakurketa, irudi, testu, aitzakia, esteka eta, batez ere, galderen bitartez, gure praktika konkretuari buruz gogoeta egiten saiatuko gara. Gure erakundearen, norberaren lanaren eta zerbitzuaren tokia partekatzen saiatuko gara, bai eta topalekuak sortzen ere, gertuko testuinguru hauetan. A través de diferentes lecturas, imágenes, textos, pretextos, enlaces y, sobre todo preguntas, trataremos de reflexionar y debatir en torno a nuestra práctica concreta. Trataremos de compartir el lugar en el que estamos como organizaciones, profesionales y servicios, y de encontrar nuevas formas de generar encuentros en estos contextos cercanos.

Norentzat

A quién va destinada formación

Esku-hartze sozialeko guneez ari garenean, zentzu zabalean egiten dugu. Uste dugu, deskribatzen dugun egoera hau askotariko esparruetan gertatzen ari dela: bazterketa soziala, desgaitasuna, nagusiak, hezkuntza-guneetan eta gizarte- eta hezkuntza-guneetan, haurtzaroan, emakumea… Uste dugu, jende askok antzeko sentsazioa daukala; hau da, esku-hartzearen kudeaketak (protokoloak, adierazleak, estandarizazioak…) esku-hartzea bera jaten duela. Cuando hablamos de espacios de intervención social lo hacemos en un sentido amplio. Creemos que esta situación que describimos se está viviendo en una gran variedad de ámbitos: exclusión social, discapacidad, tercera edad, en espacios educativos y socio/educativos, infancia, mujer... Creemos que es compartida la sensación de cómo, en muchas ocasiones, la gestión de la intervención (protocolos, indicadores, estandarización...) se está comiendo a la intervención misma. Si ésta es tu sensación, este puede ser un buen espacio de reflexión y crecimiento.

Eragilea

Facilitador

fotoRaul Castillo Trigo. Psikologoa eta Gizarte-hezitzailea. Hezitzaile eta psikologo aritu naiz bazterketa sozialarekin lotutako hainbat proiektutan. Hezteak, laguntzeak eta laguntza jasotzen ari zarela jakiteak zer esan nahi duen irakatsi didaten pertsonekin bizi izan naiz. Esperientzia horretatik abiatuta, eduki garrantzitsuenak sistematizatzen edo adierazten saiatu naiz. Urteen poderioz, gero eta lan gehiago egin dut sistematizazioan eta prestakuntzan. Egun, BIZKAIKO HIRUGARREN SEKTOREAREN BEHATOKIAREN Sustapen Saileko arduraduna naiz, eta, era berean, prestakuntzan jarduten dut, hezkuntzari eta esku-hartze sozialari lotutako prestakuntzan, hain justu.

Nire ibilbideari buruzko erreferentzia gehiago aurki ditzakezu ondoko blogean:
rulcasti.wordpress.com/

Ikusi bideoa: youtu.be/mTRl5Bvqk0g
Raúl Castillo Trigo. Psicólogo y Educador Social. He trabajado durante varios años como educador y psicólogo en proyectos relacionados con el mundo de exclusión social. He convivido con personas que me han enseñado mucho sobre lo que significa educar, acompañar y saberse acompañado. A partir de esta experiencia he intentado ir sistematizando o simplemente expresando algunos de los contenidos que me han parecido más importantes. Con los años me he venido dedicando cada vez más a la sistematización y a la formación. Actualmente trabajo en el OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR DE BIZKAIA como responsable del área de promoción y lo compagino con el trabajo de formación en conexión con el mundo de la educación y de la intervención social.

Puedes encontrar más referencias sobre mí y lo que hago en el siguiente blog: rulcasti.wordpress.com/

Ver vídeo: youtu.be/mTRl5Bvqk0g

Aurreikusitako datak eta orduak

Fechas y horas estimadas

Maiatzak 27tik ekainak 19ra. ONLINE
30 ordu aitortzeko
Del 27 de Mayo al 19 de Junio. ONLINE
30 horas a certificar

Prezioa

Precio

Prezioa: 120 €.
Ordaintzeko modua: dirua ondoko kutxabankeko IBANean sartu: ES65 2095 0551 60 91 04008793
Ikastaroaren kodea: 6467.
Precio: 120 €.
Forma de pago:
Ingreso bancario en el siguiente IBAN de kutxabank: ES65 2095 0551 6091 0400 8793
Código de Curso: 6467.

Izen ematea

Inscripción

Matrikula egiteko jarri harremanetan Carolina Carazorekin, eta ondoko datu pertsonalak eman: izena, bi deiturak, NAN zenbakia, helbide postala, eta harremanetarako telefonoa.
Posta elektronikoa: ccarazo@fundacionede.org
Telefonoa: EDE Fundazioa, 94 400 99 99.
Para formalizar la matrícula ponerse en contacto con Carolina Carazo, facilitando los datos personales: nombre, dos apellidos, DNI, dirección y teléfono de contacto.
Email: ccarazo@fundacionede.org
Teléfono: Fundación EDE, 94 400 99 99.
Web orrian on-line matrikula egin daiteke. Ya está disponible en la web la matrícula online.
Ikastaroa diruz lagun dezakezu zure enpresaren prestakuntza-kredituaren bitartez. Puedes financiar el curso con cargo al crédito formativo de tu empresa.
Fundación Tripartita fondo social europeo

Puedes encontrarnos en
facebook   twitter
-en aurki gaitzakezue.

EDE Fundazioko prestakuntza-proposamenak inguruko informazioa jaso nahi baduzu, eman izena gure posta-zerrendan
Suscribirte a nuestra lista de distribución, si quieres recibir información de las propuestas formativas de Fundación EDE